Agroporadenstvo

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach určené poľnohospodárskemu poradenstvu.

Facebook stránka
Facebook skupina len pre členov

!!! Radi by sme vás informovali, že táto stránka je momentálne v príprave !!!

Hlavný cieľom poľnohospodárskeho poradenstva bude MARKETING.

Vytvorenie kompletnej marketingovej stratégie a plán pre daný projekt, ktorý bude podmienený čiastkovými cieľmi.

Predmetom projektu bude MARKETING a ODBYT poľnohospodárskych a potravinových produktov.

Fokusová oblasť: 3A

Popis poradenského produktu

1. Názov poradenského produktu: Marketing a odbyt poľnohospodárskych a potravinárskych produktov
2. Stručný popis poradenských činností: Cieľom poradenstva je zhodnotenie marketingových a odbytových možností pre poľnohospodársky a potravinársky podnik so zreteľom na špecifiká agrárneho trhu. Objednávateľ bude oboznámený s úlohou, významom a špecifikami agrárneho marketingu a odbytu na slovenskom a európskom trhu. Poradenstvo bude podrobne zamerané na oblasť analyzovania agrárneho trhu a identifikácie základných problémov marketingu rastlinnej, resp. živočíšnej výroby a spracovania poľnohospodárskych komodít. Rovnako súčasťou bude aj identifikácia možností odbytu na domácom a zahraničnom trhu.
3. Stručný predpokladaný benefit objednávateľa produktu: Objednávateľ bude informovaný o možnostiach riešenia marketingových aspektov pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva. Objednávateľ bude schopný porozumieť, pripraviť a následne zrealizovať taký marketingový plán, ktorý umožní rast odbytu podniku. Objednávateľ na základe poradcu by mal byť schopný garantovať zvýšenie odbytu svojich výrobkov.
4. Rozsah činností poradcu v hodinách a cena poradenského produktu: 50 hodín odbornej práce, z toho 15-20 hodín výkon v poľnohospodárskom a potravinárskom podniku/MSP.
5. Ďalšie špecifické náklady potrebné na výkon poradenstva: Obchodník a ekonóm objednávateľa zabezpečí pre poradcu podrobné informácie z ekonomického oddelenia a oddelenia účtovníctva a informácie z oddelenia obchodu a marketingu.
6. Návrh kritérií na kontrolu splnenia realizácie produktu: Vybrané ekonomické a obchodné ukazovatele.

Certifikácia spĺňajúca požiadavky pre zaradenie do centrálneho registra poradcov.

Menu